Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

Aandacht, aandacht, handelsagenten (zelfstandige vertegenwoordigers)

 

Wist u dat uw statuut van handelsagent wordt beschermd door een wetgeving die hoofdzakelijk dwingend is wat wil zeggen dat hiervan niet mag afgeweken worden (wel opgelet met internationale contracten)?

Wist u dat slechts enkelingen uitgesloten zijn van de toepassing van deze wetgeving, meer bepaald degenen die alleen producten of diensten promoten of uitsluitend advies hieromtrent geven?

Wist u dat alle andere zelfstandige tussenpersonen die in naam van hun opdrachtgever bemiddelen met klanten  kunnen beschouwd worden als handelsagenten of dat het niet uitsluitend gaat over de verkopers van producten, maar ook degenen betreft die optreden voor verzekeraars en kredietinstellingen en zij die bemiddelen inzake aanneming, huur, diensten (publiciteit, reizen, vervoer) en onroerende goederen?

Wist u dat “bemiddelen” ruim geïnterpreteerd wordt, t.t.z. als het actief optreden en het onderhandelen of tussenbeide komen om een overeenkomst tot stand te brengen of nog het bewerken met zijn technische knowhow  van een potentiële koper om hem tot een aankoop over te halen? Of dat er m.a.w. niet alleen sprake is van het onderhandelen over prijzen?

Wist u dat de Wet Precontractuele Informatie van 19 december 2005, nu opgenomen in art. X.26 ev. Wetboek Economisch Recht, ook van toepassing is op de meeste handelsagentuurovereenkomsten (niet op bank- en verzekeringsagentuur)?

Wist u dat u naast commissie ook een vaste vergoeding per maand kan afspreken?

Wist u dat uw opdrachtgever u binnen een redelijke termijn op de hoogte moest stellen van zijn aanvaarding, weigering of niet-uitvoering van een zaak die u hebt bemiddeld?

Wist u dat uw recht op commissie enkel kan vervallen in de welbepaalde, limitatief in de wet opgesomde omstandigheden?

Wist u dat er wettelijk een uiterlijke betalingsdatum is voorzien voor uw commissies?

Wist u dat de opdrachtgever u uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarin uw commissies opeisbaar zijn geworden een opgave van de verschuldigde commissies moet verstrekken? En dat deze opgave alle van belang zijnde gegevens moet omvatten op grond waarvan de commissies zijn berekend?

Wist u dat de opdrachtgever een opzegtermijn moet respecteren als hij een einde wil stellen aan de samenwerking?

Wist u dat u na contracteinde eventueel aanspraak kan maken op een uitwinningsvergoeding voor de aanzienlijke uitbreiding van het zakencijfer van uw opdrachtgever en/of de aanbreng van nieuwe klanten?

Kom op voor uw rechten! Doe dat met onze hulp.

 

Rachel EYSKENS