Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

MAG DE WERKGEVER EEN TRACKINGSYSTEEM IN DE FIRMAWAGEN PLAATSEN?

 

In welke gevallen mag uw werkgever een geolokalisatietoestel installeren in uw voertuig?

Alleen voor gerechtvaardigde doeleinden mag de werkgever een lokalisatietoestel installeren. Dit is het geval wanneer de geolokalisatie gebeurt op grond van de functie die de werknemer in een professionele context uitoefent. Gerechtvaardigde doeleinden zijn bv. instaan voor de veiligheid van de werknemers (bewakingsondernemingen, politie,…);beschermen van dienstvoertuigen en hun lading (waardetransporten, vervoer van gevaarlijke stoffen,...); optimaliseren van het beheer van de professionele verplaatsingen (verkopers, technici, taxi’s, interventievoertuigen,…); de prestaties van de werknemers controleren, maar dan in principe enkel als er geen andere mogelijkheden bestaan om die prestaties te controleren.

In welke gevallen mag de werkgever een toestel installeren waarmee hij uw arbeidsprestaties kan controleren?

Een geolokalisatietoestel dat moet dienen om de arbeidsprestaties van de werknemer te controleren, mag uitsluitend als het niet mogelijk is om deze prestaties op een andere manier te controleren.

Moet de werkgever u ervan verwittigen dat een geolokalisatietoestel werd geïnstalleerd en hoe moet hij dat dan doen?

U hebt als werknemer  wel degelijk het recht op gedetailleerde informatie over het systeem dat werd geïnstalleerd. Die informatie moet met name deze elementen bevatten:

  • het (de) doeleinde(n) van de geolokalisatie;
  • op welke personen van de onderneming de geolokalisatie wordt toegepast;
  • de categorieën gegevens die worden verzameld en verwerkt;
  • de bestemming van de gegevens: wie heeft toegang tot de gegevens (welke personen binnen de onderneming en welke personen buiten de onderneming,…);
  • het bestaan van een recht op toegang, verbetering en verzet voor de werknemers betreffende hun gegevens;
  • de bewaartermijn van de gegevens.

Idealiter wordt een geo-policy opgesteld die een bijlage vormt van het arbeidsreglement.

In dit arbeidsreglement worden de eventuele controlemodaliteiten nader omschreven: de frequentie, de procedure die moet worden gevolgd bij misbruik of overtreding van het arbeidsreglement, het geolocatiebeleid, de straffen die van toepassing zijn bij inbreuken op dit beleid, de personen die verantwoordelijk zijn voor de controle op dit laatste.

Welke gegevens mogen er worden verwerkt?

Algemeen gezien mogen de verwerkte gegevens niet overmatig zijn en moeten ze beperkt worden tot wat noodzakelijk is om het doel dat met de geolokalisatie wordt nagestreefd te verwezenlijken. In de praktijk betekent dit dat de gegevens over snelheid, de afgelegde kilometers, de stoptijden of de naam van de werknemer, slechts mogen worden verwerkt als die van bijzonder nut zijn voor de geolokalisatie zelf en voor de nagestreefde doeleinden.

 

 

Bron: website privacycommissie onder FAQ