Aanmelden
Lidnummer:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?

REGLEMENT JURIDISCHE DIENST


BELGISCHE FEDERATIE VAN HANDELSVERTEGENWOORDIGERS vzw.

ondernemingsnr.: BE 0409.553.004

Dascottelei 97 bus 002
2100 DEURNE

Tel.: 03 321 32 82
e-mail: info@bfh-fbr.be

 

AAN DE LEDEN EN KANDIDAAT-LEDEN BETREFFENDE LIDMAATSCHAP  BIJ DE B.F.H.:

De ledenbijdrage omvat verschillende voordelen, zoals vermeld op het toetredingsformulier waaronder rechtstreekse tussenkomst in verdediging van de professionele belangen van de aangeslotene.
Teneinde alle misverstanden of foutieve interpretatie te vermijden, volgt hierna de beknopte synthese van de regeling van de Juridische Dienst. Gelieve dit reglement zorgvuldig te bewaren.
Onderscheid dient te worden gemaakt in vier mogelijke fasen van tussenkomst.

1. DE GEWONE INLICHTINGENDIENST

Deze is GRATIS en ZONDER WACHTTIJD beschikbaar voor ALLE LEDEN.
Elke handelsvertegenwoordiger of handelsagent die bij de vereniging is aangesloten kan alle inlichtingen bekomen over contracten, sociale- en arbeidswetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten, ontslagprocedures, enz...
Burgerlijke-, louter fiscale en/of verzekeringsproblemen worden niet door de B.F.H. behandeld.

In de meeste gevallen kan waardevolle toelichting het lid reeds toelaten zijn problemen of het meningsverschil met de werkgever op te lossen of bij te sturen.

2. B.F.H.-BEMIDDELING DOOR ONZE JURIDISCHE ADVISEURS

Het lid verlangt de bemiddeling van de B.F.H. in het probleem dat hem/haar bezighoudt.
De B F.H. zal briefwisseling voeren en/of persoonlijk contact opnemen met tegenpartij. De B.F.H.-adviseur zal alle daden stellen teneinde een vlugge en doelmatige minnelijke schikking te bekomen en dit in akkoord met het betrokken lid en zonder inmenging van het gerecht.
Tussen B.F.H. en het lid wordt een OVEREENKOMST gesloten die volgende regeling bevat. Sluit de B.F.H. deze tussenkomst af met:

 a) een gunstig resultaat waardoor bepaalde sommen worden verhaald, dan staat het lid als forfaitaire prestatie 5 % af aan de B.F.H. op het netto verhaalde bedrag ten gunste van het Juridisch Fonds.

 b) een ongunstig resultaat, dan zijn er geen kosten ten laste van het lid tenzij hij/zij zelf gehouden zou zijn aan de tegenpartij sommen te betalen die mede het onderwerp van de discussie uitmaakten.

Behoudens m.b.t. de loutere inlichtingendienst dienen nieuwe leden een wachttijd te respecteren van zes maanden. Bel ons voor meer informatie!

Na de wachttijd van zes maanden is, behoudens de hierboven vermelde kostenregeling, de aanleg van een dossier gratis mits de betwisting niet dateert van tijdens die wachttijd of van vóór de aansluiting in welk geval de B.F.H. het recht heeft tussenkomst te weigeren.

Voor aanleg en behandelen van een dossier binnen de wachttijd van zes maanden dient het lid één bijkomend extra lidgeld te betalen als afkoopwaarde voor de wachttijd.

3. GERECHTELIJKE TUSSENKOMST

Wanneer de tegenpartij weigert alle rede te verstaan en niet in der minne tot een oplossing wenst te komen, dan is gerechtelijke tussenkomst onvermijdelijk. De tussenkomst van een gespecialiseerd advocaat is dan noodzakelijk. Deze advocaat wordt door de B.F.H. aan het lid voorgedragen. De regels van de overeenkomst die gesloten wordt zijn enkel geldig wanneer het lid deze advocaat aanvaardt.

Bij gerechtelijke tussenkomst is de kostenlast voor het lid als volgt bepaald:
Gedurende de looptijd van de procedure worden de kosten en eventuele provisies door de B.F.H. voorgeschoten. De afrekening gebeurt op volgende basis, bij het einde van de procedure:

BIJ GEWONNEN PROCEDURE (geheel of gedeeltelijk gunstig resultaat, al dan niet met recuperatie van sommen):

a) Het lid betaalt als forfaitaire prestatie aan de B.F.H. de 5 % op de bij rechtspraak toegewezen netto bedragen;
b) Het lid draagt de kosten en het honorarium van de advocaat die is tussengekomen. Deze kosten en honoraria worden steeds bepaald in functie van de aard van de procedure alsook van de duurtijd ervan en worden steeds berekend in toepassing van het tarief dat geldt aan de desbetreffende balie; desnoods kan de advocaat een gunstiger tarief inzake zijn ereloon bepalen.

BIJ VERLIES VAN DE PROCEDURE

a) Er is geen 5 % wanneer er geen sommen gerecupereerd zijn.
b) De B.F.H. zal de kosten en het honorarium van de advocaat procentueel ten laste nemen volgens de onderstaande schaal en zulks in functie van de anciënniteit van ononderbroken aansluiting:
- Procedure gedurende het eerste jaar van aansluiting: 0 %
- Procedure vanaf het tweede t/m het vijfde jaar van aansluiting: 25 %
- Procedure vanaf het zesde t/m het tiende jaar van aansluiting: 50 %
- Vanaf het elfde jaar van aansluiting: 100 %
Alle bedragen en vergoedingen waartoe het lid eventueel bij vonnis of arrest zelf zou worden veroordeeld om te betalen aan tegenpartij blijven integraal ten laste van het lid, zo ondermeer de rechtsplegingsvergoeding.
In procedures van DRINGENDE REDEN zijn de kosten en honoraria van de tussenkomende advocaat te allen tijde voor 100 % ten laste van het lid, ongeacht anciënniteit van aansluiting.

4. EXPERTISES

Inzake expertises, van welke aard ook, kan de B.F.H. niet gehouden worden om de kosten die dat teweeg brengt voor te schieten of ten laste te nemen.

5. GERECHTELIJKE TUSSENKOMSTEN IN HET BUITENLAND

De B.F.H. kan niet gehouden worden betwistingen te voeren die beheerst worden door het buitenlandse recht. Zij is evenmin gehouden betwistingen te voeren voor een buitenlandse rechtbank.

De toepassing van onze OVEREENKOMST en het JURIDISCH REGLEMENT blijft beperkt tot het Belgisch grondgebied.

BELANGRIJK:   DE TWIJFELACHTIGE DOSSIERS.

In de gevallen waarbij blijkt dat het lid zelf in gebreke is gebleven of zware fouten beging, zal hij/zij op zijn/haar tekortkomingen worden gewezen en zullen de gevolgen hiervan desnoods worden belicht.
De B.F.H. zal zich ten allen tijde het recht voorbehouden zulke dossiers al dan niet in te leiden en dit na motivatie  met het lid en de advocaten.
Het lid kan zich, niettegenstaande ongunstig advies, op eigen risico en kosten verder aan een procedure begeven doch zulks buiten elke verantwoordelijkheid van de B.F.H..

Uit voorgaande informatie moet duidelijk blijken dat diegenen die hun aansluiting klaarblijkelijk aanvragen met het enige doel hun werkgever of opdrachtgever te laten contacteren of een procedure in te stellen niet dezelfde gunstige voorwaarden kunnen genieten als de collega's die tijdig hun solidariteit voor de beroepsorganisatie betuigen voor het geval zich later problemen kunnen voordoen.

NOCH OUDERDOM, NOCH LANGDURIGE ANCIËNNITEIT ZIJN WAARBORGEN TOT HET VOORKOMEN VAN SOCIALE PROBLEMEN DIE MINSTENS TOCH EENMAAL IN ELKE BEROEPSLOOPBAAN OPTREDEN.

 

PRIVACYVERKLARING


Belang van persoonsgegevensbescherming

Bij B.F.H. hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons meedeelt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden bij ons verwerkt conform de actueel geldende wetgeving en dewelke vanaf 25 mei 2018 volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort ‘AVG’ maar ook “GDPR’ genoemd) in heel Europa van kracht is. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Met opmerkingen of vragen omtrent het thema persoonsgegevensbescherming kan u altijd terecht op ons kantoor te Deurne, Dascottelei 97 bus 002, het telefoonnummer 03 321 32 82 of per mail info@bfh-fbr.be.

Deze bescherming bescherming geldt binnen de on-en offlineactiviteiten van B.F.H. De functionaris voor gegevensbescherming van B.F.H. is bereikbaar op het bovengenoemde adres of via info@bfh-fbr.be.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

gegevensverwerking bij de ledenadministratie en dienstverlening

Wanneer u lid wordt bij ons, verwerken we de door u meegedeelde persoonsgegevens in onze ledenadministratie en bij onze dienstverlening. Na aansluiting bij onze organisatie krijgt u een lidnummer dat een optimale communicatie tussen ons mogelijk maakt.

gegevensverwerking voor communicatieve doeleinden

Uw telefoonnummer en/of uw mailadres verwerken we enkel voor communicatieve doeleinden tussen u en ons.

inloggen op onze website en inschrijving op onze nieuwsbrief

Indien u wenst, kan u zich inloggen met de gegevens die u bij uw aansluiting krijgt. Ook kan u zich inschrijven om onze nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Hoe kan u onder meer controle uitoefenen op uw persoonsgegevens?

U hebt het recht op inlichtingen over uw persoonsgegevens.

U kan een correctie, aanvulling of schrapping van uw persoonsgegevens vragen.

U kan de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

 

 

 

DE B.F.H. WERKT ZOVEEL MOGELIJK PREVENTIEF!